Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ONLINE TV PLATFORM ELEKTROTECHNIEK.TV

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn opgesteld door Fedet, kantoorhoudende aan de Zilverstraat 69, 2718 RP te Zoetermeer (hierna: ‘FEDET’) is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40412040. 

2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het online tv platform ELEKTROTECHNIEK.TV die door FEDET is ontwikkeld en in samenwerking met haar partners wordt geëxploiteerd. Gebruiker van het platform kan deze Voorwaarden downloaden via de website elektrotechniek.tv zodat deze opgeslagen dan wel geprint kunnen worden. 

3. Door gebruik te maken van het platform, gaat Gebruiker akkoord met deze Voorwaarden, met het Privacy statement en cookiestatement op ELEKTROTECHNIEK.TV evenals met alle eventuele aanvullende voorwaarden/aanpassingen om de goede werking van het platform te waarborgen. 

Artikel 2 Definities

1. Platform: het online platform, genaamd ELEKTROTECHNIEK.TV. FEDET biedt gebruikers van het online videoplatform de mogelijkheid om content te bekijken op verschillende devices, zoals een smart TV, een smartphone, een tablet, desktop en laptop.

2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die van het platform gebruik maakt. 

3. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst welke door registratie wordt aangegaan, onder akkoordverklaring met deze Voorwaarden.

4. Externe aanbieder: iedere rechtspersoon, waaronder een sociaal netwerk (Facebook, Twitter, etc.), niet zijnde FEDET dan wel haar Partners, die op verzoek van Gebruiker gegevens verwerkt, bijvoorbeeld om deze gegevens te delen met derden.

5. FEDET: de branchevereniging Fedet

6. ELEKTROTECHNIEK.TV: Het online platform Elektrotechniek.tv 

7. Partners: de partners van FEDET die in samenwerking met haar het ELEKTROTECHNIEK.TV platform hebben ontwikkeld, te weten: TradeCast B.V.

8 Fedet-Leden: de lidbedrijven van FEDET die in samenwerking met haar video’s delen op ELEKTROTECHNIEK.TV. 

9. Randapparatuur: de apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee u gebruik maakt van het platform, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.

10. Inhoud: alle via het platform toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.

11. Voorwaarden: onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden ELEKTROTECHNIEK.TV Platform.

Artikel 3 Gebruiksrecht Platform

1. FEDET verleent aan Gebruiker vanaf het moment van registratie gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om het Platform te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van FEDET vereist. Het Platform kan per account op maximaal één (1) device tegelijkertijd gebruikt worden.

2. Het gebruik van het Platform is voor eigen rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker garandeert dat hij/zij het Platform uitsluitend zal gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden. Het is Gebruiker niet toegestaan het Platform te gebruiken op een wijze die nadelig kan zijn voor FEDET, Partners en Fedet-Leden en/of voor andere producten of diensten van FEDET, haar Partners en Fedet-leden. Ook mag het Platform niet te gebruikt worden voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden dan wel gebruikt worden voor handelingen via het Platform die overlast veroorzaken voor Fedet en/of derden, waaronder het verspreiden van bedreigende, (seksueel) intimiderende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, discriminerende of andere vergelijkbare Inhoud die naar algemene maatstaven als controversieel kan worden beschouwd.

3. Het is Gebruiker niet toegestaan het Platform aan een derde ter beschikking te stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), te verkopen, te verhuren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FEDET. Evenmin mag Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Platform te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen

4. FEDET heeft te allen tijde het recht om de aangeboden functionaliteit van het Platform aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Daarnaast heeft FEDET het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van het Platform te ontzeggen en de licentie te beëindigen, beperkingen te stellen aan het gebruik van het Platform, en/of toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te blokkeren.

5. FEDET spant zich naar beste vermogen in om het Platform ten behoeve van Gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat het Platform in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

Artikel 4 Aanmelding en registratie

1. Om het Platform te kunnen gebruiken, dient Gebruiker zicht te registreren. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, zijn nodig om gebruik te kunnen maken van het Platform.

2. Als Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij/zij voor het gebruik van het Platform de toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Door het gebruik van het Platform, garandeert u dat u 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 5 Tarieven

1. FEDET brengt voor het gebruik van het platform geen kosten in rekening.

2. Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Randapparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van het Platform.

Artikel 6 Apparatuur en verbindingen

1. Het Platform functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke Randapparatuur en (internet) verbindingen. Om gebruik te kunnen maken van het Platform dient Gebruiker er zelf voor zorg te dragen dat hij of zij over de benodigde Randapparatuur en verbindingen beschikt.

2. Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient Gebruiker ervoor te zorgen dat de Randapparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.

3. Gebruiker staat er jegens FEDET voor in dat de gebruikte Randapparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan FEDET en/of Partners en/of Fedet-Leden, dan wel derden c.q. dat daarmee geen rechten van Fedet, de Partners, Fedet-leden en/of derden worden geschaad.

4. FEDET is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van zijn/haar randapparatuur of verbindingen daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van het platform dan wel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van het platform en hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 7 Privacy en cookies

1. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt FEDET zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. De manier waarop FEDET omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is beschreven in het privacy statement en het cookie statement op www.elektrotechniek.tv.

2. Indien Gebruiker zijn/haar persoonsgegevens verstrekt aan een Externe aanbieder en tevens een App installeert die gebruik maakt van deze persoonsgegevens, geeft Gebruiker door installatie van de App toestemming aan de Externe aanbieder om deze gegevens voor de hierna genoemde doeleinden beschikbaar te stellen aan FEDET, een en ander met inachtneming van de overige privacy bepalingen die vermeld staan op de website(s) van de Externe aanbieder en FEDET. 

Artikel 8 Intellectuele eigendom

1. Het Platform en de Inhoud, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij FEDET of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FEDET is het niet toegestaan enig onderdeel/Inhoud van het Platform te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.

2. Als naar het oordeel van FEDET aannemelijk is dat het Platform inbreuk maakt op enig recht van een derde, is FEDET gerechtigd, naar eigen keuze, hetzij naar het oordeel van FEDET gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of om de levering van het Platform per direct te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. FEDET geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van het Platform dan wel de Inhoud daarvan en aanvaardt geen aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van het Platform dan wel de Inhoud daarvan.

2. FEDET garandeert niet dat het Platform te allen tijde en zonder storing zal functioneren. FEDET behoudt zich het recht voor het Platform geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.

3. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het Platform kan FEDET niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de Inhoud. FEDET aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het Platform/Inhoud, (on)bereikbaarheid van of fouten in het Platform of de ter beschikking gestelde Inhoud, programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via het Platform of op andere wijze.

4. FEDET is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werking van de gebruikte Randapparatuur door Gebruiker.

5. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van FEDET gelden eveneens voor alle door FEDET ingeschakelde hulppersonen en derden.

Artikel 10 Beëindiging van het gebruik

1. De gebruiker kan het gebruik van het platform ELEKTROTECHNIEK.TV ieder gewenst moment beëindigen door het gebruikersaccount niet langer te gebruiken, dan FEDET te verzoeken het gebruikersaccount te verwijderen.

2. FEDET is gerechtigd de toegang tot een account te blokkeren dan wel een Gebruiker definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van het Platform, zonder opgave van redenen.

3. FEDET is te allen tijde bevoegd om de Inhoud van het Platform en/of de tarieven in verband met het Platform te wijzigen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het berekenen van kosten voor het downloaden van het Platform).

Artikel 11 Gebruik apparatuur en software van derden

1. Het gebruik van apparatuur en software van derden, die benodigd zouden kunnen zijn voor het gebruiken en/of bezoeken van ELEKTROTECHNIEK.TV, is onderhevig aan de voor deze derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voor derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De (gebruiks)voorwaarden van onder andere Apple en Google kunnen gelden wanneer het platform gebruikt wordt.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze Voorwaarden, op het gebruik van het Platform en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Voorwaarden of het gebruik van het Platform dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

FEDET is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 24 januari 2020/© FEDET 2020.