Fedet heeft bezwaar aangetekend tegen aanpassingen in NEN 1010:2020

18 maanden geleden

Onlangs is de nieuwe uitgave van NEN 1010 gepubliceerd. In deze uitgave zijn een aantal belangrijke bepalingen verwijderd dan wel aangepast die leiden tot een verhoogd risico op onveilige elektrische installaties. Fedet heeft daarom bezwaren ter behandeling ingediend bij de Beleidscommissie.

Het betreft het vervallen van de NL-bepaling 531. Deze bepaling beschrijft dat maximaal 4 eindgroepen achter een 30mA aardlekschakelaar mogen worden aangesloten. En de bepaling vereist dat een installatie met 2 of meer eindgroepen niet door één 30mA aardlekschakelaar mag worden uitgeschakeld.

Verder is in NEN 1010:2020 de verwijzing naar NEN 8012 losgelaten. Voor de brandclassificatie van kabels wordt alleen naar de minimale eisen uit het Bouwbesluit verwezen, terwijl publicatie van een nieuwe versie van NEN 8012 spoedig wordt verwacht. Ook is NL-bepaling 522 over gearmeerde kabels in de grond vervallen.

Fedet is van mening dat het ontbreken van deze bepalingen de veiligheid van elektrische installaties niet ten goede komt. En dat met het loslaten van de bepalingen en verwijzing een verhoogd risico is voor de installateur op juridische aansprakelijkheid voor onveilige installaties.

Fedet heeft haar bezwaren ter behandeling ingediend bij de daarvoor verantwoordelijke Beleidscommissie en vertrouwt erop dat de Beleidscommissie de inzichten overneemt en er een corrigendum wordt uitgebracht.

Fedet adviseert installerend Nederland om voor veilige installaties de NL-bepaling 531 te blijven hanteren, de juiste kabelkeuze te maken en NEN 8012:2015+A1:2020 te blijven toepassen.